Прием I клас
 

            Прием I клас

28.03.2018 г.

 
Начало

 

Училищен план-прием за  I клас за учебната 2018/2019г. както следва:

За първи клас:  една паралелка, 22 ученици

1. Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

 • СРОК

  ДЕЙНОСТ

   30.03.2018 г.  Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

   Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район на интернет-страниците на училището и на Столична община.

   от  16.04.2018 г.

   до 16.05.2018 г. вкл.

   Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.
   04.06.2018 г.

   в 17.00 ч.

   Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
   от 05.06.2018 г.

   до 07.06.2018 г. вкл.

   до 17.00 ч.

   Записване на учениците, приети на първо класиране.
   07.06.2018 г. в 18.00 ч.  Обявяване на свободните места за второ класиране.
   от 08.06.2018 г. до        11.06.2018 г. вкл.

   до 12.00 ч.

   Подаване на заявления за участие във второ класиране.
   11.06.2018 г. - в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
   от 12.06.2018 г.

   до 13.06.2018 г. вкл.

   до 17.00 ч.

   Записване на учениците, приети на второ класиране.
   13.06.2018 г. в 18.00 ч.  Обявяване на свободните места за трето класиране.
   от 14.06.2018 г.  Попълване на свободните места след трето класиране.
   от 20.06.2018 г.

   до 14.09.2018 г. вкл.

   Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град
   16.03.2018  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД  

     Заповед №346/27.03.2018г. на Директора за утвърждаване на училищния план прием на ученици в първи и пети клас в 113СУ "Сава Филаретов" за учебната 2018/2019г.

 
 

Начало | Прием I клас | Прием след V клас | Прием след VII клас | Прием след  VIII клас | Профил на купувача | Бюджет | Обществен съвет | Документи | Контакти | Проекти